Sri Vishnu Sahastranam, shloka 1, meaning of names